(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)

για έλεγχο λύσης για αποθήκευση